Орон нутгийн өмчийн газар

Ил тод байдал

ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН ГАЗРЫН АЛБАН ХААГЧДЫН АЛБАН ТУШААЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ

2023-12-20

      Манай газрын ажилтан албан хаагчдын албан тушаалын тодорхойлолт Төрийн албаны зөвлөлийн 2019 оны 10 сарын 30-ны 228 дугаар тогтоол, газрын даргын 11 сарын 09-ны А/16 тоот тушаалаар батлагдаад байна. Тус тогтоолын:                     

  • 1 дүгээр хавсралтаар "Худалдан авах ажиллагаа хаоиуцсан ахлах мэргэжилтэн"
  • 2 дугаар хавсралтаар "Өмчийн бодлого зохицуулалт, хяналт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн"
  • 3 дугаар хавсралтаар "Худалдан авах ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн"
  • 4 дүгээр хавсралтаар "Орон нутгийн өмчийн бодлого төлөвлөлт хариуцсан мэргэжилтэн"
  • 5 дугаар хавсарлтаар "Орон нутгийн өмчийн бүртгэл мэдээлэл хариуцсан мэргэжилтэн" батлагдсан байна.  
                 

.Албан тушаалын тодорхойлолтыг үзэхийг хүсвэл дэлгэрэнгүй хэсгээр орж үзнэ үү.

Сүүлд нэмэгдсэн