Орон нутгийн өмчийн газар

Ил тод байдал

ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН ГАЗРЫН 2022 ҮЙЛ АЖИЛЛГААНД ХЯНАЛТ, ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙСЭН ТАЙЛАН


Аймгийн Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээний газар, хэлтэс, агентлагуудын тухайн жилийн үйл ажиллагааны үр дүнд "хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх журам”-ын дагуу манай газрын 2022 оны жилийн эцсийн үйл ажиллагааны үр дүнд хяналт-шинжилгээ үнэлгээ хийлээ. Манай газар нь тус үнэлгээгээр 82,1 хувьтай үнэлэгдлээ.

Үнэлгээний дэлгэрэнгүй тайлантай танилцахыг хүсвэл дэлгэрэнгүй хэсгээр орж үзнэ үү.

Сүүлд нэмэгдсэн