Орон нутгийн өмчийн газар

Байгууллагын танилцуулга

ЧИГ ҮҮРЭГ

     Худалдан авах ажиллагааг төлөвлөх, батлагдсан төсвийн хүрээнд ил тод, өрсөлдөх тэгш боломжтой, үр ашигтай байх зарчимд тулгуурлан зохион байгуулах, тайлагнах, худалдан авах ажиллагааны тогтолцоонд техник технологи, тендер шалгаруулалтын үйл ажиллагаанд хүний оролцоог багасгасан үйл ажиллагаа дэмжин ажиллах, Орон нутгийн өмчийн талаар бодлого, чиглэл, баримт бичгийн төсөл боловсруулах, орон нутгийн өмчит болон орон нутгийн өмчийн оролцоотой аж ахуйн нэгжийн засаглалийг сайжруулах, өмчийн нэгдсэн бүртгэл хөтөлж, мэдээллийн сан бүрдүүлэх, бүртгэлээр хяналт тавих зэрэг чиг үүргийг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.

Сүүлд нэмэгдсэн