Орон нутгийн өмчийн газар

Хууль, эрх зүй

ИРГЭДЭЭС ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГА, АЛБАН ТУШААЛТАНД ГАРГАСАН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫГ ШИЙДВЭРЛЭХ ТУХАЙ

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСАГ ЗАХИРГАА, НУТАГ ДЭВСГЭРИЙН НЭГЖ, ТҮҮНИЙ УДИРДЛАГЫН ТУХАЙ

2024-06-03

Монгол улсын их хурлын тухай хууль

Монгол улсын үндсэн хууль

2024-05-08

https://legalinfo.mn/mn/detail/367 энд дарж үзнэ үү.

ОРОН СУУЦ ХУВЬЧЛАХ ТУХАЙ

ТӨСВИЙН ТУХАЙ

ТӨРИЙН БОЛОН ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН ТУХАЙ

ТӨРИЙН БОЛОН ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН ХӨРӨНГӨӨР БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАХ ТУХАЙ

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ТУХАЙ ХУУЛЬ

Сүүлд нэмэгдсэн