Орон нутгийн өмчийн газар

Хууль, эрх зүй

АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН 2021 ОНЫ ТОГТООЛ


Тогтоолын дугаар Сум, байгууллагын нэр Шийдвэрийн он сар өдөр Шийдвэрийн нэр
06 Зооноз өвчин судлалын төв 2021.01.12 Үндсэн хөрөнгө бүртгэх зөвшөөрөл олгох тухай
07 Баянжаргалан сумын Хүүхдийн цэцэрлэг 2021.01.12 Үндсэн хөрөнгө бүртгэх зөвшөөрөл олгох тухай
08 Төв халхын дуудалт жүжгийн театр 2021.01.12 Үндсэн хөрөнгө бүртгэх зөвшөөрөл олгох тухай
09 Уламжлалт анагаах ухааны төв 2021.01.12 Хөрөнгө акталж данснаас хасах зөвшөөрөл тухай
10 Тэнгэрийн тэмдэг хүүхдийн театр  2021.01.12 Хөрөнгө акталж данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай
11 Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар 2021.01.12 Үндсэн  хөрөнгө бүртгэх зөвшөөрөл олгох тухай
12 Г.Тувааны нэрэмжит Нэгдсэн эмнэлэг 2021.01.12 Үндсэн хөрөнгө бүртгэх, актлаж данснаас хасах, автомашинд үнэлгээ тогтоож худалдах зөвшөөрөл олгох тухай
13 Цагдаагийн газар 2021.01.12 Автомашинд үнэлгээ тогтоож худалдах, үндсэн хөрөнгө акталж данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай
14 Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар 2021.01.12 Үндсэн хөрөнгө бүртгэх зөвшөөрөл олгох тухай
15Сайхан-Овоо сумын Засаг даргын Тамгын газар2021.01.12Үндсэн хөрөнгө бүртгэх автомашинд үнэлгээ тогтоож, худалдах зөвшөөрөл олгох тухай
16Санхүүгийн хяналт, аудитын алба2021.01.12Хөрөнгө акталж данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай
21"Дундговь-Ус" ОНӨААТҮГ2021.01.25Удирдах зөвлөлийн дарга тухай
43Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар2021.03.03Автомашинд үнэлгээ тогтоож худалдах зөвшөөрөл олгох тухай
44Цагдаагийн газар2021.03.03Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх, хөрөнгө акталж данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай
52аймгийн Засаг даргын Тамгын газар2021.03.30Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх зөвшөөрөл олгох тухай
53Дэлгэрцогт сумын Эрүүл мэндийн төв2021.03.30Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх зөвшөөрөл олгох тухай
71Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар2021.04.18Өөрийн өмчийн орон сууцны түрээсийн төлбөрийн хэмжээг тогтоох тухай
72Өндөршил сумын Эрүүл мэндийн төв 2021.04.18Орон сууц хувьчлах тухай
86Гурвансайхан сумын Засаг даргын тамгын газар2021.05.20Үндсэн хөрөнгө бүртгэх зөвшөөрөл олгох тухай
87Сайнцагаан сумын Нэгдүгээр цэцэрлэг2021.05.20Үндсэн хөрөнгө бүртгэх зөвшөөрөл олгох тухай
88Цагдаагийн газар2021.05.20Хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай
89Сайхан-Овоо сумын Засаг даргын Тамгын газар2021.05.20Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх зөвшөөрөл тухай
90С.Буяннэмэхийн нэрэмжит Төв номын сан 2021.05.20
103Сум дундын ойн анги2021.07.22Үндсэн хөрөнгө бүртгэх зөвшөөрөл олгох тухай
104Дэлгэрцогт сумын Засаг даргын Тамгын газар2021.07.22Үндсэн хөрөнгө акталж данснаас хасах, хөрөнгөнд үнэлгээ тогтоож худалдах зөвшөөрөл олгох тухай
106Өндөршил сумын Хүүхдийг цэцэрлэг2021.10.01Үндсэн хөрөнгө бүртгэх зөвшөөрөл олгох тухай
108Сайнцагаан сумын Говийн ирээдүй цогцолбор сургууль2021.10.01Үндсэн хөрөнгийг данснаас хасах эргэлтийн хөрөнгөд бүртгэх худалдан борлуулах тухай
112Орон нутгийн өмчийн газар2021.10.20Автомашинд үнэлгээ тогтоож худалдах зөвшөөрөл олгох тухай
113Төв халхын дуулалт жүжгийн театр2021.10.20Үндсэн хөрөнгө акталж данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай
114Хот тохижуулах газар2021.10.20Үндсэн хөрөнгө акталж данснаас хасч эргэлтийн хөрөнгө бүртгэх зөвшөөрөл олгох тухай
115Хот тохижуулах газар2021.10.20Үндсэн хөрөнгө акталж балансаас балансад шилжүүлэх зөвшөөрөл олгох тухай
116Эрдэнэдалай сумын Засаг даргын Тамгын газар2021.10.20Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасч, сэлбэг материалыг эргэлтийн хөрөнгөд бүртгэх зөвшөөрөл олгох тухай
123Биеийн тамир, спортын газар2021.11.24Үндсэн хөрөнгө акталж данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай
124Боловсрол, соёл урлагийн газар2021.11.24Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай
125Дэлгэрхангай сумын Засаг даргын Тамгын газар2021.11.24Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх зөвшөөрөл олгох тухай
126Сайнцагаан сумын Засаг даргын Тамгын газар2021.11.24Үл хөдлөх хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх зөвшөөрөл олгох тухай
127Сайнцагаан сумын наймдугаар цэцэрлэг2021.11.24Үндсэн хөрөнгө бүртгэх зөвшөөрөл олгох тухай
128Хот тохижуулах газар2021.11.24Үндсэн хөрөнгө акталж данснаас хасах автомашинд үнэлгээ тогтоож худалдах зөвшөөрөл олгох тухай
133Дундговь аймгийн салбар БЗӨБЦТС2021.12.23Хөрөнгө шилжүүлэх тухай
134Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар2021.12.23Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай
135Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар2021.12.23Орон нутгийн өмчөөс төрийн өмчид хөрөнгө шилжүүлэх тухай
136Аймгийн музей2021.12.23Үндсэн хөрөнгө акталж данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай
137Г.Тувааны нэрэмжит Нэгдсэн эмнэлэг2021.12.23Хөрөнгөд үнэлгээ тогтоож, худалдах зөвшөөрөл олгох тухай
138Сум дундын ойн анги2021.12.23
139Сайнцагаан сумын Засаг даргын Тамгын газар2021.12.23Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шмлжүүлэх, хөрөнгө акталж данснаас хасах, үндсэн хөрөнгө бүртгэх зөвшөөрөл олгох тухай
140аймгийн Засаг даргын Тамгын газар2021.12.23Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх хөрөнгө акталж данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай