Орон нутгийн өмчийн газар

Хууль, эрх зүй

АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН 2020 ОНЫ ТОГТООЛ

Тогтоолын дугаар Сум, байгууллагын нэр Шийдвэрийн он сар өдөр Шийдвэрийн нэр
06Тогтоолд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай2020.01.24Тогтоолд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай
07Түрээсийн төлбөрийн жишиг үнэ батлах тухай2020.01.24Орон нутгийн өөрийн өмчийн эд хөрөнгийн түрээсийн төлбөрийн жишиг үнэ батлах тухай
08 Түрээсийн гэрээний загвар батлах тухай  2020.01.24 Түрээсийн гэрээний үлгэрчилсэн загвар батлах тухай
09Гурвансайхан сум Засаг даргын Тамгын газар2020.01.24Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх, акталж, данснаас хасах тухай.
10Аймгийн нийтлэг үйлчилгээний газар2020.01.24Хөрөнгө акталж данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай
11Луус сум Ерөнхий боловсролын сургууль2020.01.24Үндсэн хөрөнгө бүртгэх зөвшөөрөл олгох тухай
12Говь-Угтаал Засаг даргын Тамгын газар2020.01.24Хөрөнгө бүртгэж авах тухай
13Хот тохижуулах газар2020.01.24Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай
14Сайнцагаан сум Гуравдугаар цэцэрлэг2020.01.24Үндсэн хөрөнгө бүртгэх зөвшөөрөл олгох тухай
15Орон нутгийн өмчийн газар2020.01.24Үндсэн хөрөнгө акталж данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай
30Журам батлах тухай2020.03.23Журам батлах тухай
31Говь-Угтаал Засаг даргын Тамгын газар2020.03.23Хөрөнгөд үнэлгээ тогтоож худалдах, акталж сэлбэг хэрэгсэлд бүртгэх тухай
2/01Хурлын тэмдэглэл2020.03.23аймгийн Засаг дарга О. Батэрдэнэ
32Цагдаагийн газар2020.03.23Автомашинд үнэлгээ тогтоож худалдах тухай
33Гэр бүл, хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газар2020.03.23Үндсэн хөрөнгө бүртгэх тухай
34Дэрэн сум Хүүхдийн цэцэрлэг2020.03.23Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх, акталж данснаас хасах тухай
35Дэрэн сум Ерөнхий боловсролын сургууль2020.03.23Үл хөдлөх хөрөнгөд үнэлгээ тогтоож худалдах акталж данснаас хасах тухай
36Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар2020.03.23Үндсэн хөрөнгө бүртгэх тухай
37Баянжаргалан сум Засаг даргын Тамгын газар2020.03.23Үл хөдлөх хөрөнгөд үнэлгээ тогтоож худалдах, акталж, данснаас хасах үндсэн хөрөнгө бүртгэх тухай
38Статистикийн хэлтэс2020.03.23Үндсэн хөрөнгө бүртгэх тухай
39Сайхан-Овоо сум Ерөнхий боловсролын сургууль2020.03.23Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай
40Тувааны нэрэмжит Нэгдсэн эмнэлэг2020.03.23Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай
41Орон нутгийн өмчийн газар2020.03.23Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай
63Баянжаргалан Эрүүл мэндийн төв2020.04.28Үл хөдлөх хөрөнгө акталж данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай
64С.Буяннэмэхийн нэрэмжит Төв номын сан2020.04.28Хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай
65Өндөршил сумын Засаг даргын Тамгын газар2020.04.28Хөрөнгөд үнэлгээ тогтоож худалдах зөвшөөрөл олгох тухай
66Сайнцагаан сумын Долдугаар цэцэрлэг2020.04.28Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай
67Гурвансайхан сумын Засаг даргын Тамгын газар2020.04.28Хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай
68Өндөршил сумын Ерөнхий боловсролын сургууль2020.04.28Үл хөдлөх хөрөнгө акталж данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай
69 Түрээсийн төлбөрийг түр хугацаагаар хөнгөлөх тухай 2020.04.28 Түрээсийн төлбөр түр хугацаагаар хөнгөлөх тухай
73аймгийн Нийтлэг үйлчилгээний газар2020.06.30Нийтлэг үйлчилгээний газрыг татан буулгах тухай
75 Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар 2020.06.30 Үндсэн хөрөнгө акталж данснаас хасах,үндсэн хөрөнгө бүртгэх балансаас балансад шилжүүлэх, үнэлгээ тогтоож худалдах зөвшөөрөл олгох тухай
76 Сайнцагаан сумын Наймдугаар цэцэрлэг 2020.06.30 Үндсэн хөрөнгө бүртгэх тухай
77 Биеийн тамир спортын газар 2020.06.30 Үндсэн хөрөнгө бүртгэх тухай
78 Дэлгэрхангай сумын Засаг даргын Тамгын газар 2020.06.30 Үл хөдлөх хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай
79 Эрдэнэдалай сумын Ерөнхий боловсролын сургууль 2020.06.30 Хөрөнгө акталж данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай
80 Өлзийт сумын Ерөнхий боловсролын сургууль 2020.06.30 Үл хөдлөх хөрөнгөд үнэлгээ тогтоож худалдах тухай
81 Сайхан-Овоо сумын Ерөнхий боловсролын сургууль 2020.06.30 Үл хөдлөх хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай
82Өндөршил сумын Засаг даргын Тамгын газар2020.06.30Үл хөдлөх хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай
83Сайнцагаан сумын Засаг даргын Тамгын газар2020.07.29Үндсэн хөрөнгө бүртгэх тухай
84Эрүүл мэндийн газар2020.07.29Автомашинд үнэлгээ тогтоож худалдах тухай
85аймгийн Засаг даргын Тамгын газар2020.07.29Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай
95Дэлгэрхангай сумын Ерөнхий боловсролын сургууль2020.09.08Үндсэн хөрөнгө бүртгэх зөвшөөрөл олгох тухай
96Дэрэн сумын Ерөнхий боловсролын сургууль2020.09.08Үндсэн  хөрөнгө бүртгэх зөвшөөрөл олгох тухай
97Эрүүл мэндийн газар2020.09.08Үндсэн хөрөнгөд үнэ тогтоож, эргэлтийн хөрөнгөд бүртгэх зөвшөөрөл олгох тухай
101Биеийн тамир спортын газар2020.10.19Хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай
102Сайнцагаан сумын Засаг даргын Тамгын газар2020.10.19Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай
105"Дундговь-Ус" ОНӨААТҮГ2020.10.30Удирдах зөвлөлийн дарга томилох тухай
109Говь-Угтаал сумын Хүүхдийн цэцэрлэг2020.10.30Үнэлгээ тогтоож хөрөнгө худалдах тухай
110Эрдэнэдалай сумын Сангийндалай Дамбадаржайлин хийд2020.10.30Төрийн өмчид бүртгэхийг дэмжих тухай
123аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал2020.12.18Үндсэн хөрөнгө бүртгэх зөвшөөрөл олгох тухай