Орон нутгийн өмчийн газар

Хууль, эрх зүй

Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2023 оны тогтоол

Тогтоолын дугаар Сум, байгууллагын нэр Шийдвэрийн он сар өдөр Шийдвэрийн нэр
11 Гурвансайхан сум Засаг даргын Тамгын газар 2023.03.20 Үндсэн хөрөнгө бүртгэх зөвшөөрөл олгох тухай
12Өндөршил сум Засаг даргын Тамгын газар2023.03.20Үл хөдлөх хөрөнгө бүртгэх зөвшөөрөл олгох тухай
13Эрүүл мэндийн газар2023.03.20Үндсэн хөрөнгө акталж данснаас хасах, үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх зөвшөөрөл олгох тухай
14Боловсрол шинжлэх ухааны газар2023.03.20Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх зөвшөөрөл олгох тухай
15Говь-Угтаал сум Засаг даргын Тамгын газар2023.03.20Хөрөнгөд үнэлгээ тогтоож худалдах зөвшөөрөл олгох тухай
16Сайнцагаан сум "Боржигон мандал" өрхийн эрүүл мэндийн төв2023.03.20Үндсэн хөрөнгөд үнэлгээ тогтоож, худалдах зөвшөөрөл олгох тухай
17Сайнцагаан сум "Өлзийт мандал" өрхийн эрүүл мэндийн төв2023.03.20Үндсэн хөрөнгө актлах, үндсэн хөрөнгөд үнэлгээ тогтоож, худалдах зөвшөөрөл олгох тухай
18Цагаандэлгэр сум Засаг даргын Тамгын газар2023.03.20Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай
19Хэмнэлтийн хуулиар татан төвлөрүүлсэн машинууд2023.03.20Автомашинд үнэлгээ тогтоож, худалдах зөвшөөрөл олгох тухай
23"Мандалын гэгээ" хот тохижуулах ОНӨААТҮГ2023.04.13Үл хөдлөх хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай
30Луус сум Засаг даргын Тамгын газар2023.06.27Орон сууц хувьчлах тухай
31Өлзийт сум Засаг даргын Тамгын газар 2023.06.27Хөрөнгө бүртгэх зөвшөөрөл олгох тухай
32Өндөршил сум Ерөнхий боловсролын сургууль2023.06.27Үл хөдлөх  хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай
33Сайнцагаан сум Далай хороолол 0,4м шугам2023.06.27Үндсэн хөрөнгө төрийн өмчид шилжүүлэх тухай
34Сайнцагаан сум иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал2023.06.27Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх, үнэлгээ тогтоон худалдах зөвшөөрөл олгох тухай
35"Дундговь-Ус" ОНӨААТҮГ2023.06.27Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах үнэлгээ тогтоож худалдах зөвшөөрөл олгох тухай
54Хулд сум Эрүүл мэндийн төв2023.12.04Үндсэн хөрөнгө бүртгэх зөвшөөрөл олгох тухай
55Сайхан-Овоо сум Ерөнхий боловсролын сургууль2023.12.04Үндсэн хөрөнгө бүртгэх зөвшөөрөл олгох тухай
56Эрдэнэдалай сум Соёлын төв2023.12.04Үндсэн хөрөнгө бүртгэх зөвшөөрөл олгох тухай
57Гурвансайхан сум Ерөнхий боловсролын сургууль 2023.12.04Үндсэн хөрөнгө бүртгэх зөвшөөрөл олгох тухай
58Сайнцагаан сум Хоёрдугаар цэцэрлэг2023.12.04Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай
59Гэр бүл, хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газар2023.12.04Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай
60Боловсрол шинжлэх ухааны газар2023.12.04http://umch.du.gov.mn//files/editor/20240520090512БШУГ үндсэн хөрөнгө акталж данснаас хасах тухай