Орон нутгийн өмчийн газар

Санал асуулга

Дундговь аймгийн Орон нутгийн өмчийн газрын мэдээллийн ил тод байдалд үнэлгээ өгнө үү.

Тус газрын ил тод байдал, албан хаагчдийн харилцаа хандлага, үйлчилгээ чанар хүртээмжид үнэлгээ өгч, дүн шинжилгээ хийж цаашид зохион байгуулж , үйл ажиллагааг сайжруулах, үйл ажиллагааг тодорхойлоход оршино.

Санал өгсөнд баярлалаа