Орон нутгийн өмчийн газар

Шилэн төсөв

ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН ГАЗРЫН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ, ХЭТРЭЛТ, ХЭМНЭЛТ

2024-06-10

ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН ГАЗРЫН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ, ХЭТРЭЛТ, ХЭМНЭЛТ

Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ, хэтрэлт, хэмнэлт Сар
1 2023 оны 1 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ, хэтрэлт, хэмнэлтийн мэдээ үзэх
2 2023 оны 2 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ, хэтрэлт, хэмнэлтийн мэдээ үзэх
3 2023 оны 3 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ, хэтрэлт, хэмнэлтийн мэдээ үзэх
4 2023 оны 4 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ, хэтрэлт, хэмнэлтийн мэдээ үзэх
5 2023 оны 5 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ, хэтрэлт, хэмнэлтийн мэдээ үзэх
6 2023 оны 6 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ, хэтрэлт, хэмнэлтийн мэдээ үзэх
7 2023 оны 7 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ, хэтрэлт, хэмнэлтийн мэдээ үзэх
8 2023 оны 8 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ, хэтрэлт, хэмнэлтийн мэдээ үзэх
92023 оны 9 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ, хэтрэлт, хэмнэлтийн мэдээүзэх
102023 оны 10 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ, хэтрэлт, хэмнэлтийн мэдээүзэх
112024 оны 05 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ, хэтрэлт, хэмнэлтийн мэдээүзэхСүүлд нэмэгдсэн