Орон нутгийн өмчийн газар

Шилэн төсөв

ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН ГАЗРЫН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ, ХЭТРЭЛТ, ХЭМНЭЛТ

Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ, хэтрэлт, хэмнэлт Сар
1 2023 оны 1 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ, хэтрэлт, хэмнэлтийн мэдээ үзэх
2 2023 оны 2 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ, хэтрэлт, хэмнэлтийн мэдээ үзэх
3 2023 оны 3 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ, хэтрэлт, хэмнэлтийн мэдээ үзэх
4 2023 оны 4 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ, хэтрэлт, хэмнэлтийн мэдээ үзэх
5 2023 оны 5 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ, хэтрэлт, хэмнэлтийн мэдээ үзэх
6 2023 оны 6 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ, хэтрэлт, хэмнэлтийн мэдээ үзэх
7 2023 оны 7 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ, хэтрэлт, хэмнэлтийн мэдээ үзэх
8 2023 оны 8 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ, хэтрэлт, хэмнэлтийн мэдээ үзэх
92023 оны 9 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ, хэтрэлт, хэмнэлтийн мэдээүзэх
102023 оны 10 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ, хэтрэлт, хэмнэлтийн мэдээүзэх
11 2023 оны 11 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ, хэтрэлт, хэмнэлтийн мэдээ үзэх

Сүүлд нэмэгдсэн